Kraftaliansen

Strømforsikring - Kraftalliansen

Skademeldingsskjema - Arbeidsledighet/Permittering

For å være omfattet av Strømforsikringen gjelder følgende:

  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  • Forsikringen gjelder også for forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikringen gjelder alle Forsikredes målere, samt alle målere registret på Forsikredes ektefelle/samboer/partner

Vi er opptatt av å yte god kundeservice og rask saksbehandling. I den anledning ber vi deg hjelpe oss å hjelpe deg – ved å fylle inn riktig og fullstendig informasjon i skadeskjemaet nedenfor.

Besvar alle punktene og send inn skjemaet snarest og senest innen 1 år etter at du mottok første varsel om permittering/oppsigelse.

Etter innsending vil ditt skjema bli oversendt til din tidligere arbeidsgiver, sammen med et erklæringsskjema der de bes om å bekrefte skademeldingen samt fylle inn utfyllende informasjon.

Ved spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med vår skadeavdeling per telefon 62 20 20 50.

Velg ditt kraftselskap

Informasjon om kunde

Opplysninger om siste arbeidsforhold

Når fikk du første varsel om oppsigelsen/permitteringen?

Hvor mange timer arbeidet du i uken?

Har du fått nytt arbeid?

Når begynte du eller vil du begynne i nytt arbeid?

Opplysninger om siste arbeidsforhold - E-post til kontaktperson

Vi vil ta kontakt med arbeidsgiveren, som blir bedt om å levere en erklæring med informasjon om ditt tilsettingsforhold. Vennligst fyll inn e-postadresse til kontaktperson hos arbeisgiveren som skal levere erklæringen:Den eneste informasjonen fra ditt skadeskjema som blir delt med din arbeidsgiver,
er det du har fylt inn i seksjonen "Informasjon om kunde" øverst i skjemaet.

Alle arbeidsforhold du har hatt de siste 12 månedene før oppsigelsen/permitteringen

Erklæring og fullmakt

Jeg krever ytelser i henhold til min forsikringsavtale grunnet arbeidsledighet/permittering. Jeg erklærer at jeg har gitt riktige opplysninger om skadetilfellet og erkjenner at selskapet kan kreve eventuelle ytelser tilbakebetalt dersom jeg har gitt uriktige opplysninger, og at jeg også kan tape retten til ethvert krav under denne og andre forsikringer. Jeg erkjenner at jeg må fremskaffe nødvendig dokumentasjon for å godtgjøre mitt krav og samtykker i at Insr Insurance Group ASA kan innhente alle opplysninger som finnes nødvendige fra tidligere arbeidsgiver, fra NAV eller fra andre som er opplyst i skjemaet. Jeg samtykker i at alle opplysninger blir lagret på data og at slik informasjon kan bli overført til Insr Insurance Group ASA. Jeg erklærer at jeg aktivt søker nytt arbeid